Algemene voorwaarden
Definities
a.De opdrachtgever is de rechtspersoon die opdracht gegeven heeft aan de leverancier om
werkzaamheden te verrichten of materiële zaken te vervaardigen.
b.De leverancier, Anysign, is de rechtspersoon die de opdracht zoals omschreven in a heeft
aangenomen.

Algemeen
a.De voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en offertes die online, via telefoon of
schriftelijk tot stand zijn gekomen. Er kan uitsluitend afgeweken worden van deze voorwaarden als
dit door de opdrachtgever en de leverancier schriftelijk is overeengekomen.

Offertes
a.Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig voor de duur van één maand, tenzij anders
bepaald. Dit wordt vanaf de datum van de offerte/aanbieding gerekend.

Levering
a.De verkoper verplicht zich om zich zoveel mogelijk aan de levertijd te houden die is afgesproken.
Hij is echter niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van overschrijding van de levertijd. Mocht er
een overschrijding plaatsvinden dan is de verkoper niet verplicht tot een vergoeding. Het geeft de
koper ook niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.
b.Leveringstijden kunnen in overleg en moeten schriftelijk bevestigd worden vanaf de kant van de
koper.
c.De opdrachtgever blijft als enige verantwoordelijk voor de afwikkeling en de betaling van de
factuur (facturen), ook als er direct geleverd wordt aan een derde partij die gelieerd is aan de koper.
c.
Betaling
a.De betalingstermijn is vier weken na dagtekening en of leveringsdatum. Hier kan van afgeweken
worden als dit schriftelijk is overeengekomen. De leverancier heeft het recht om, voordat hij met de
opdracht begint of hiermee verder gaat, een zekerheid te verlangen voor de betaling van de
koopprijs.
b.Als de betalingstermijn wordt overschreden dan is de koper in verzuim, zonder dat hiervoor enige
ingebrekestelling is vereist. De verkoper is gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke rente te
berekenen per maand. Dit kan ook per gedeelte daarvan over het verschuldigde bedrag.

Risico
a.Het risico van het bewerken van door de koper aangeleverde materialen en zaken ligt te allen tijde
bij de koper. Onder het bewerken wordt onder andere verstaan het bedrukken van kleding,
belettering aanbrengen, graveren, boren, frezen en meer).
b.Bij aflevering gaat het risico van overige zaken op de koper over.

Garantie
a.Als de koper niet binnen twee weken gereageerd heeft als hetgeen dat geleverd is niet aan de
overeenkomst voldoet, kan hij hier geen beroep meer doen.
b.De verkoper geeft vijf jaar garantie op de gewone folie (Apa en Oracal) die gebruikt is voor de
autobelettering. Er wordt gebruik gemaakt van speciale folie ,waaronder oracal light, lichtgevende
folie, daar zit 2,5 jaar garantie op. Na het beletteren van een auto, een reclamebord of enig ander object
mogen deze de eerste drie weken niet door een autowasserette heen, schoongespoten worden met een
hogedrukreiniger of schoongemaakt worden met agressieve schoonmaakmiddelen of chemicalieën.
c.

Overmacht
Er is sprake van overmacht voor de volgende omstandigheden, die niet voor de rekening van de verkoper
komen: onlusten, storingen (o.a. in het verkeer, bij het transport of binnen het bedrijf), en leveranciers van de
verkoper die in gebreke blijven